Lietošanas noteikumu apstiprināšana

Portāla lietošanas noteikumi.

 • Reģistrēšanās portālā www.pigus.lv tiek uzskatīta kā katra Lietotāja piekrišana šiem noteikumiem.
 • Lietotājs var izmantot pakalpojumus un Akcijas produktus, veicot  pirkuma apmaksu, izmantojot bankas kredītkaršu maksājumus internetā.
 • Vienas akcijas rāmītī,lietotājs var nopirkt maksimālu kuponu daudzumu.
 • pigus.lv nenes atbildību par pazaudētajiem, nozagtiem kuponiem.
 • Visus strīdus Puses mēģina risināt sarunu ceļā. Ja Puses strīdu nespēj atrisināt sarunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpības vai prasība tiks izšķirti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 • Informāciju, kas ir izvietota saitā www.pigus.lv atļauts kopēt un izvietot citās vietnēs,tikai norādot atsauci uz pirmavotu.
 • Mūsu pienākums – Jūsu konfidencialitāte.
 • Administrācijai ir tiesības aizbloķēt vai dzēst klienta reģistrāciju.

Noteikumi

 • Vispārējie lietošanas noteikumi

Saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem sabiedrība ar ierobežotu atbildību Nacional Travel, vienotās reģistrācijas numurs: 40103586730, juridiskā adrese: Āgenskalna iela 22b-45, Rīgā, LV-1046 (turpmāk – Sabiedrība) nodrošina preču un pakalpojumu piedāvāšanu un pārdošanu (t.sk. sadarbības partneru piedāvāto preču vai pakalpojumu reklamēšanu un pārdošanu) savā interneta vietne www.nacionaltravel.lv (turpmāk – Vietne) reģistrētajiem klientiem (turpmāk – Klienti) Sabiedrības rīkoto darījumu ietvaros Vietnē kurā klienti var iegādāties akcijas preci, vai pakalpojumu nopērkot kuponu. 

Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir distances līgums starp Sabiedrību un Klientu.

Klientam ir pienākums rūpīgi izlasīt un iepazīstas ar šiem Noteikumiem pirms tiek veikta reģistrācija un/vai Preču/ Pakalpojumu iegāde.

Pirkt kuponus Vietnē var tikai reģistrēti klienti. Ar savu reģistrāciju Vietnē klients apliecina, ka viņš ir rīcībspējīgs un viņa sniegtās ziņas ir patiesas, precīzas un aktuālas.

Reģistrēšanās Vietnē tiek uzskatīta kā klienta piekrišana šiem noteikumiem, kā arī liecina par to, ka klients ar noteikumiem iepazinies.

Sabiedrībai ir tiesības vienpusējā kārtā mainīt Lietošanas noteikumu nosacījumus, informējot par to klientus Vietnē.  Lietošanas noteikumu izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas brīža Vietnē un tiek piemērotas jebkuram Pasūtījumam, kas ticis veikts pēc publikācijas.

 • Kuponu iegāde, apmaksa un izmantošana

Klients iegādājas no Sabiedrības (t.sk. sadarbības partnera) akcijas preci vai pakalpojumu un saņem izdrukājamu kuponu ar preces vai pakalpojuma aprakstu uz tā norādīto e-pasta adresi pēc pirkuma maksas samaksas. Izdrukāto kuponu klients, ievērojot  tā derīguma termiņu, apmaina pret preci vai pakalpojumu.

Ja klients noteiktajā termiņā neizmanto kuponu, tiek uzskatīts, ka klients atteicas no preces vai pakalpojuma saņemšanas.

Pirkuma maksas samaksu klients veic ar pārskaitījumu uz Sabiedrības kontu. Sniedzot sabiedrībai Klienta kredītkartes/debetkartes datus. Pirkuma maksa uzskatāma par saņemtu ar brīdi, kad tikusi ieskaitīta Sabiedrības kontā.

Gadījumā, ja konkrētajai akcijai noteikts minimālais pircēju skaits, lai tā stātos spēkā klienti, kas apmaksājuši pirkumu, saņem kuponu pēc minimālo pircēju skaita sasniegšanas. Ja tomēr līdz akcijas beigām šīs skaits nebija sasniegts pirkuma maksas samaksa tiek atgriezta klientam no 5 līdz 30 darba dienu laikā.

 • Atteikuma tiesības

Ja kupons nebija izmantots, tad 14 (četrpadsmit) dienu laikā no kupona iegādes dienas klientam ir tiesības vienpusēji atkāpties no tā iegādes. Lai izmantotu kupona atteikuma tiesības, Klientam ir jāuzraksta atteikums un kopā ar kuponu jā nosuta uz Sabiedrības norādīto e-pastu nacionaltravel@inbox.lv. (Kupona atteikuma veidlapa Nr.1).

Pēc minētā atteikuma saņemšanas Sabiedrība nodrošina pirkuma maksas samaksas atgriešanu klientam 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā.

Pēc minētā atteikuma saņemšanas Sabiedrība ietur 30 % (trīsdesmit procentus) no kopējās iemaksātās naudas summas.

Klientam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma par preces vai pakalpojuma iegādi, kas noslēgti, izmantojot kuponu. Preces atteikuma tiesību termiņš ir 14 (četrpadsmit) dienas no Preces saņemšanas dienas, Pakalpojuma atteikuma tiesību termiņš ir 14 (četrpadsmit)  dienas no pakalpojuma pasūtīšanas dienas, proti, no kupona iegādes dienas. Atteikuma tiesības uz pakalpojumu nav izmantojamas, ja atteikuma tiesību termiņā ir uzsākta pakalpojuma sniegšana. Lai izmantotu preces vai pakalpojuma atteikuma tiesības, klientam ir jāuzraksta atteikums un kopā ar iegādāto preci jā nosuta vai jāatnes uz preces pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja, juridisko adresi. (preces vai pakalpojuma atteikuma veidlapa Nr.2). Ja ceļojums ir garantēts nauda netiek atgriezta ietur 100%.

Pārdevējam ir pienākums atmaksāt klientam pirkuma maksas samaksu, ja atteikums no preces vai pakalpojuma iegādes izdarīts minētajā termiņā un nepastāv nekādi šķēršļi pirkuma maksas pilnai vai daļējai atgriešanai.

Klientam izmantojot minētās atteikuma tiesības jāatceras, ka viņš ir atbildīgs par Preces vērtības un kvalitātes samazināšanos, kā arī par tādu Preces lietošanu, kura neatbilst normālai, vai par Preces uzglabāšanas / kopšanas noteikumu neievērošanu.

Klients nav tiesīgs izmantot Atteikuma tiesības Akcijām, kurās noteiktais Kupona derīguma termiņš beidzas ātrāk par 14 dienām, skaitot no šī Līguma noslēgšanas brīža.

 • Atbildība, tiesības un pienākumi

Iegādājoties preci vai pakalpojumu Vietnē klients pieņem šos lietošanas noteikumus un konkrētas akcijas nosacījumus. Klients ir atbildīgs par sniegto personas datu patiesumu un par pirkuma maksas kārtīgo samaksu, kā arī par kupona saglabāšanu un ar to saistīto informāciju nodošanu trešajam personām.

Klients ir pilnībā atbildīgs par Pirkuma maksas apmaksai izmantoto norēķinu kontu, kredītkaršu/debetkaršu izmantošanas tiesiskumu. Ja Klients Pirkuma maksas apmaksai izmanto citas personas norēķinu kontu, kredītkarti vai debetkarti, Klients apliecina, ka tam ir visas tiesības un nepieciešamais pilnvarojums šādu darbību veikšanai.

Sabiedrība un Pārdevējs neatbild par pazaudētu vai nozagtu  kuponu, vai kupona numuru un tā rezultātā Klientam nodarītajiem zaudējumiem.

Sabiedrībai ir tiesības aizbloķēt vai dzēst klienta reģistrāciju, ja klients neievēro lietošanas noteikumu nosacījumus vai akcijas nosacījumus.

Sabiedrībai ir tiesības apturēt partnera preces vai pakalpojuma reklāmu Vietnē, ja partneris nepilda attiecībā uz šo preci vai pakalpojumu Vietnē vai kuponā norādītos noteikumus. Gadījumā, ja rodas problēmas ar Vietnes pakalpojuma lietošanu, apmaksu vai kupona realizēšanu, klientam nekavējoties jāpaziņo par to Sabiedrībai.

Pārdevējs atbild par Vietnē iesniegto viņa preces vai pakalpojuma aprakstu patiesumu, kā arī par šīs preces vai pakalpojuma pieejamību un kvalitāti. Gadījumā, ja Pārdevējs nav izpildījis kuponā aprakstītos noteikumus attiecībā uz savu preci vai pakalpojumu viņam jāatmaksā klientam pirkuma maksas samaksu.

 • Klienta datu aizsardzība un apstrāde

Visi Portālā ievadītie Lietotāja dati un personas kodi tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Reģistrējoties Portālā vai lietojot Portālu. Lietotājs izsaka piekrišanu, ka Sabiedrība veic attiecīgo Lietotāja personas datu un personas kodu apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē.

Lietotāju personas datus un personas kodu apstrādes mērķis – Kuponu iegāde un apmaiņa pret Pakalpojumu. Lietotāju personas datu un personas kodu apstrādes pamats – Fizisko personu datu aizsardzības likums 7. pants 1. punkts un 13.1 pants 2. punkts.

Sabiedrībai ir tiesības ar e-pasta starpniecību informēt Lietotājus par dažāda veida ar Portālu saistītām aktualitātēm.

Lietotājam ir tiesības pašam pievienot, labot vai dzēst savā profilā norādītos datus.

Reģistrējoties Portālā un/vai lietojot portālu, lietotājs apliecina ka ir informēts un piekrīt savu personu datu nodošanai operatoram, kas Sabiedrības vārdā nodrošina pakalpojuma izpildi ( attiecīgajam Pakalpojuma sniedzējam, kurš nodrošina Kupona apmaiņu pret Pakalpojumu).

 Fizisko personu datu aizsardzības likums:

– Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi u šādu datu brīvu apriti.

Datu subjekts: Fiziska persona, kuru var tieši vai netieši identificēt;

Personas dati:  ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu ( „datu subjektu”); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

Personas datu apstrāde: jebkuras ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrēšana, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

Lai aizsargātu personas, kuras dati tiek apstrādāti, intereses, pārzinim jāievēro regulā minētie datu apstrādes principi: likumīgums, godprātīga un pār redzamība, nolūka ierobežojums, datu minimizēšana; precizitāte, glabāšanas ierobežojums, integritāte un konfidencialitāte, pārskata atbildība.

Jebkurai personas datu apstrādei ir jābūt tiesiskam pamatam. Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteikti seši vispārīgi tiesiskie pamati: piekrišana, līguma izpilde, juridisks pienākums, sabiedrības intereses, vitālo interešu aizsardzība, leģitīmo interešu ievērošana.

Juridisks pienākums- Datu ievākšana no klientiem (vārds, uzvārds, adrese (deklarētā, piegādes), personas kods), lai mēs varētu veikt savu darbību, respektīvi pārdošanu, mums ir nepieciešama, lai veiktu ES vai valsts tiesību aktā noteikto pienākumu.

Tiesību akti uz kuru pamata mēs pieprasām šo informāciju:

PVN likuma 125.panta 1.daļas 5. un 6.punktā noteikts, ka nodokļa rēķinā ir jānorāda šāda informācija par preču vai pakalpojumu saņēmēju:

 • preču vai pakalpojumu saņēmēja juridiskās personas nosaukums (fiziskajai personai — vārds, uzvārds) un juridiskā adrese (fiziskajai personai — deklarētā dzīvesvieta);
 • preču vai pakalpojumu saņēmēja reģistrācijas numurs VID PVN maksātāju reģistrā vai citas dalībvalsts nodokļa maksātāju reģistrā, ja nodokļu maksātājam ir piešķirts reģistrācijas numurs VID PVN maksātāju reģistrā vai citas dalībvalsts nodokļa maksātāju reģistrā.

Savukārt PVN likuma 126.panta 1.daļas 3.punktā noteikts, ka reģistrētam nodokļa maksātājam ir tiesības par darījumu iekšzemē, kura vērtība bez nodokļa ir mazāka par 143 EUR, izrakstīt vienkāršoto nodokļa rēķinu, kurā ir norādīti šādi preču vai pakalpojumu saņēmēja rekvizīti:

 • preču vai pakalpojumu saņēmēja juridiskās personas nosaukums (fiziskajai personai — vārds, uzvārds);
 • juridiskā adrese (fiziskajai personai — deklarētā dzīvesvieta);
 • kā arī reģistrācijas numurs VID PVN maksātāju reģistrā vai citas dalībvalsts nodokļa maksātāju reģistrā.

Atbilstoši PVN likuma 127.panta 3.daļai reģistrēts nodokļa maksātājs nodokļa rēķinu par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu personām, kuras nav nodokļa maksātāji, vai nereģistrētiem nodokļa maksātājiem atbilstoši PVN likuma 125.panta 1.daļai vai 126.panta 1.daļai izraksta pēc šo personu pieprasījuma.

Sagatavojot attaisnojuma dokumentu, uz kura pamata veicami ieraksti grāmatvedības reģistros, ir jāievēro likuma “Par grāmatvedību” 7.panta 1.daļā noteiktās prasības – visi obligātie attaisnojuma dokumentā norādāmie dokumenta rekvizīti un informācija par saimniecisko darījumu.

Kā viens no attaisnojuma dokumenta obligātajiem rekvizītiem ir likuma “Par grāmatvedību” 7.panta 1.daļas 9.punktā noteiktais rekvizīts – saimnieciskā darījuma dalībnieki. Saskaņā ar šo pantu ir jānorāda katra saimnieciskā darījuma dalībnieka nosaukums (firma), reģistrācijas numurs (ja saimnieciskā darījuma dalībnieks saskaņā ar likumu jāreģistrē), juridiskā adrese (ja saimnieciskā darījuma dalībnieks saskaņā ar likumu jāreģistrē) vai adrese (ja saimnieciskā darījuma dalībnieks saskaņā ar likumu nav jāreģistrē), bet, ja saimnieciskā darījuma dalībnieks ir fiziskā persona, — jānorāda vārds un uzvārds, personas kods (ja personai tāds piešķirts), personas norādītā adrese vai, ja tāda nav norādīta, deklarētās dzīvesvietas adrese.

Tātad, lai rēķinu varētu izmantot kā attaisnojuma dokumentu ierakstu veikšanai grāmatvedības reģistros, tajā jābūt norādītam arī obligātajam rekvizītam – pakalpojumu saņēmēja – fiziskās personas – personas kodam.

Datu drošība-  darbinieki drīkst izmantot pieejamo informāciju tikai amata pienākumu veikšanai.

 • Drošības Garantijas  

Nacional Travel piedāvāto ceļojumus un tūrisma pakalpojumus nodrošina tūrisma operatori un tūrisma pakalpojumu sniedzēji. Visi tūrisma operatori, kas nodrošina piedāvātos kompleksos tūrisma pakalpojumus, ir apdrošināti – to maksātnespējas gadījumā klientiem iemaksāto naudu vismaz 15000 EUR apmērā klientiem atgriež apdrošināšanas kompānija.
Informācija par katru tūrisma operatoru, vai ir veicis Klientu iemaksātas naudas apdrošināšanu var apskatīt Latvijas Patērētāju aizsardzības centra mājas lapā; www.ptac.lv

 • Citi noteikumi

Visus strīdus Puses mēģina risināt sarunu ceļā. Ja Puses strīdu nespēj atrisināt sarunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpības vai prasība tiks izšķirti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Savas pretenzijas vai sūdzības klients var sūtīt uz  Sabiedrības juridisko adresi noradot savu vārdu, uzvārdu, kupona datumu un numuru, un aprakstot pretenzijas būtību.

Uz saņemto pretenziju Sabiedrība atbildes 10 (desmit) darba dienu laikā no tās saņemšanas.  Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveida, latviešu valodā.

 • Ceļojuma pakalpojuma noteikumi

Pamat tiesības saskaņā ar Tūrisma likumu un Ministru kabineta 2018.gada.26.jūnija noteikumiem Nr.380 “Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem”;

Ceļotājs pirms kompleksa tūrisma pakalpojuma līguma noslēgšanas saņem visu būtisko informāciju par komplekso tūrisma pakalpojumu;

Vienmēr ir vismaz viens tūrisma pakalpojuma sniedzējs, kurš ir atbildīgs par to, lai visi līgumā ietvertie tūrisma pakalpojumi tiktu sniegti pienācīgi;

Ceļotājam izsniedz tālruņa numuru saziņai ārkārtas gadījumos vai informāciju par kontaktpunktu, kurā viņš var sazināties ar tūrisma operatoru vai tūrisma aģentu;

Ceļotājs, par to paziņojot saprātīgā termiņā, var nodot komplekso tūrisma pakalpojumu citai personai (par to var paredzēt pienākumu segt papildu izmaksas 100 EUR apmēra par katara ceļotāja maiņu, ja līdz izbraukšanai palīcis mazāk par 7 dienām );

Kompleksā tūrisma pakalpojuma cenu var palielināt tikai tad, ja pieaug noteiktas izmaksas (piemēram, degvielas cenas, ceļa nodokļi, transporta īres izmaksas) un ja tas ir skaidri paredzēts kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā, un jeb kurā gadījumā ne vēlāk kā 20 dienas pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma. Ja cenas palielinājums pārsniedz 8% no kompleksā tūrisma pakalpojuma cenas, ceļotājs var izbeigt līgumu. Ja tūrisma operators sev patur tiesības pa lielināt cenu, ceļotājam ir tiesības uz cenas samazinājumu, ja samazinās attiecīgās izmaksas;

Ceļotājs var izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, nemaksājot ne kādu izbeigšanas maksu, un saņemt veikto maksājumu pilnu atmaksu, ja ievērojami tiek mainīts jebkurš no kompleksā tūrisma pakalpojuma būtiskajiem elementiem, izņemot cenu. Ja pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma par komplekso tūrisma pakalpojumu atbildīgais tūrisma pakalpojumu sniedzējs atceļ komplekso tūrisma pakalpojumu, ceļotājam ir tiesības saņemt atmaksu un attiecīgā gadījumā kompensāciju;

Ceļotājs ārkārtas gadījumos pirms kompleksā pakalpojuma sākuma var izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, nemaksājot nekādu izbeigšanas maksu, piemēram, ja galamērķa vietā pastāv nopietnas drošības problēmas, kuras, vis ticamāk, ietekmētu komplekso tūrisma pakalpojumu;

Ceļotājs jebkurā laikā pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma var izbeigt līgumu, samaksājot samērīgu un pamatojamu izbeigšanas maksu;

Līgum sods;

30% no Ceļojuma kopējas cenas – no pirmās samaksas dienas līdz 40 dienām pirms izbraukšanas

50% no Ceļojuma kopējas cenas – no 40 līdz 20 dienām pirms izbraukšanas

100% no Ceļojuma kopējas cenas – ja līdz izbraukšanai palīcis mazāk par 20 dienām vai garantēts ceļojums.

Ja pēc kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma  nozīmīgus kompleksā tūrisma pakalpojuma elementus nevar sniegt tā, kā paredz vienošanās, bez papildu maksas jā piedāvā ceļotājam atbilstoši alternatīvi risinājumi. Ceļotājs var izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, nemaksājot izbeigšanas maksu, ja pakalpojumi netiek sniegti saskaņā ar līgumu un tas būtiski ietekmē kompleksā tūrisma pakalpojuma izpildi, un tūrisma operators ne novērš problēmu;

 Ceļotājam ir tiesības uz cenas samazinājumu vai kompensāciju par zaudējumiem, ja tūrisma pakalpojumi ne tiek sniegti vai tiek sniegti ne atbilstoši;

Ja tūrisma operators savu likviditātes problēmu dēļ daļēji vai pilnībā ne spēj pildīt savas saistības, ceļotāja veiktie maksājumi tiek atmaksāti. Ja tūrisma operators pēc kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma savu likviditātes problēmu dēļ daļēji vai pilnībā nespēj pildīt savas saistības un transports ir iekļauts kompleksajā tūrisma pakalpojumā, tiek nodrošināta ceļotāja repatriācija.

LĪGUMS

NR.XXXXXXXX

Rīgā,  xxxx. gada xxxxx

SIA „Nacional Travel”, reģ. Nr. 40103586730, jur.adrese: Āgenskalna iela 22b-45, Rīga, reģ. Nr. TATO datu bāzē -2013-3, kuras vārdā uz Statūtu pamata rīkojas tās valdes loceklis Andis Malnačs,  turpmāk tekstā sauktā – Tūrisma operators, no vienas puses un

xxxxxxxxxx, personas kods: xxxxxxxxxxxxx, turpmāk tekstā- Klients, no otras puses, abi kopā tekstā saukti – Puses, pēc abpusējas vienošanās bez viltus, maldības vai spaidiem, izprotot katru apspriesto Līguma punktu, noslēdz šo Līgumu par sekojošu tūrisma pakalpojumu kompleksu:

1.      LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1  Tūrisma operators pārdod un Klients pērk tūrisma pakalpojumu, turpmāk tekstā Ceļojums.

1.2  Šī līguma izpratnē Klients ir persona, kura noslēdza Līgumu par tūrisma pakalpojumu sniegšanu ar Tūrisma operatoru. Personas, kuras ir iekļautas šī Līguma 1.2.1. punktā, proti, tūrisma grupas dalībnieki vai ģimenes locekļi, uzskatāmas turpmāk par Ceļojuma dalībniekiem.

1.2.1   Ceļojuma dalībnieki:

Vārds, UzvārdsPersonas kods
Kontakttālrunis
1.3  Ja Klients dodas tūrisma braucienā ar Ceļojuma dalībniekiem, viņš uzņemas atbildību par katru personu kā sevi. Klients apņemas iepazīstināt katru tūrisma brauciena dalībnieku par Tūrisma operatora pakalpojuma sniegšanas nosacījumiem, kā arī šā Līguma nosacījumiem.

1.4 Puses vienojas, ka Ceļojuma maršruts  Rīga – xxxxxxx – Rīga ,ar izbraukšanu no     Rīgas xx.xx.xxxx pulksten xx:xx, un atgriešanos Rīgā xx.xx.xxxx ap pulksten xx:xx – xx:xx.

2.      TŪRISMA OPERATORA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

2.1  Tūrisma operators organizēt Ceļojumu saskaņā ar šī Līguma 1.punkta noteikumiem.

2.2  Tūrisma operators sniedz Klientam informāciju par visu, kas saistīts ar izvēlēto Ceļojumu:

2.2.1        apstāšanās un pārsēšanās laiks un vieta, transportlīdzekļu veids, ar kuriem notiks pārvietošanās;

2.2.2 Tūrisma operatora pārstāvja (darbinieka vai sadarbības tūrisma aģentūra) adrese un tālruņa numurs, kurš atrodas attiecīgajā valstī vai kur var griezties pēc palīdzības ārkārtas gadījumā;

2.2.3 diennakts tālruņa numuru, pa kuru ārkārtas gadījumā būs iespējams sazināties ar Tūrisma operatoru, ja attiecīgajā valstī nav Tūrisma operatora pārstāvja vai sadarbības tūrisma aģentūras.

2.2.4 par iespējamiem riskiem, kas var apdraudēt Klientu (Ceļojuma dalībnieku) veselību, kā arī svarīgākās prasības, kas jāievēro ceļojot pa attiecīgo valsti un uzturoties tajā.

2.2.5 Klienta iemaksātās naudas apdrošinātāja vai garantētāja nosaukumu un adresi, kā arī personu, pie kuras vērsties ceļojuma laikā gadījumā, ja tūrisma operatora vai pakalpojuma sniedzēja maksātnespējas dēļ vai faktiskās maksātnespējas dēļ nav iespējama līgumā norādītās programmas izpilde.

2.3  Klienta paraksts zem šā Līguma apliecina, kas Tūrisma operators ir iepazīstinājis Klientu ar Līguma 2.2. punktā minētajiem nosacījumiem.

2.4  Tūrisma operators apņemas nekavējoties brīdināt Klientu par izmaiņām Līguma cenā, Ceļojuma izbraukšanas vai atgriešanās datumos, iespējamo tūrisma brauciena atcelšanu un tā iespējamo aizstāšanu u.c. izmaiņām, kuras nopietni ietekme tūrisma braucienu.

2.5  Pēc visu nepieciešamo dokumentu noformēšanas Tūrisma operators izsniedz Klientam dokumentus, kuri nepieciešami tūrisma brauciena norisei saskaņā ar Līguma noteikumiem.

2.6  Tūrisma operatoram ir tiesības atcelt ceļojumu, ja ceļojumā jābūt noteiktam dalībnieku skaitam un tas nav pietiekams, par to paziņojot Klientam 3 dienas iepriekš.

2.7  Tūrisma operatoram ir tiesības atkāpties no šī Līguma nosacījumiem un atcelt tūrisma braucienu, ja Klients nav savlaicīgi apmaksājis šī Līguma 4.1. punktā norādīto Ceļojuma cenu.

2.8  Tūrisma operators neatgriež Klientam naudu par iepriekš apmaksāto pakalpojumu, ja viņš patvaļīgi tūrisma brauciena laikā atsakās no tāda pakalpojuma vai pasākuma, kā arī, ja Klients patvaļīgi pārtrauca tūrisma braucienu. Līdz ar to Tūristam nav tiesību uz kompensācijas saņemšanu.

2.9  Tūrisma operators ir tiesīgs mainīt šī Līguma noteikumus (ceļojuma laiku vai izdarīt izmaiņas ceļojumu programmā un/vai cenā) 1 dienu pirms ceļojuma uzsākšanas,  ja šāda nepieciešamība radusies no Tūrisma operatora neatkarīgu iemeslu dēļ.

2.10  Tūrisma operators informē, ka Klienta iemaksātās naudas apdrošinātājs/garantētājs ir xxxxxxxxxxxxxx

2.11  Tūrisma operators neuzņemas atbildību par trešās personas sniegtajiem pakalpojumiem.

3.      KLIENTA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

3.1  Klients apņemas savlaicīgi un pilnā apmērā veikt šī Līguma 4. punktā norādītos maksājumus.

3.2  Klientam ir pienākums:

3.2.1  ievērot normatīvajos aktos noteiktās prasības par robežas šķērsošanu;

3.2.2  ievērot Ceļojuma maršrutā iekļauto valstu normatīvos aktus;

3.2.3  ierasties šī Līgumā norādītajā laikā un vietā, kā arī ievērot viesnīcu, transportlīdzekļu un citu pakalpojumu izmantošanas noteikumus;

3.2.4        nekavējoties informēt līgumā norādīto komersanta pārstāvi, ja klients ir paredzējis nepievienoties grupai pakalpojuma sniegšanas laikā.

3.3  Klients apņemas Ceļojuma noformēšanai Tūrisma operatora noteiktajā laikā iesniegt visus nepieciešamos dokumentus.

3.4  Klients un Ceļojuma dalībnieki ir atbildīgi par savām personīgajām mantām, dokumentiem un to derīguma termiņiem.

3.5  Ceļojuma laikā Klients uzņemas personīgo atbildību  par  zaudējumiem, kas nodarīti brauciena laikā trešajām personām. Ja zaudējumus nodarījis nepilngadīgais, par tiem atbild un visus zaudējumus sedz persona, kura viņu pavada.

3.6  Atklājot nepilnības pakalpojuma sniegšanas laikā, Klientam ir tiesības rakstiski vai kādā citā pieņemamā veidā ziņot par tām Tūrisma operatoram.

3.7  Klientam ir tiesības atteikties no Ceļojuma un lauzt šo Līgumu iepriekš par to brīdinot Tūrisma operatoru, šajā gadījumā Tūrisma operators ietur no Klienta līgumsodu šādā apmērā:

3.7.1  30% no Ceļojuma kopējas cenas – no pirmās samaksas dienas līdz 40 dienām pirms izbraukšanas;

3.7.2  50% no Ceļojuma kopējas cenas – no 40 līdz 20 dienām pirms izbraukšanas;

3.7.3  100% no Ceļojuma kopējas cenas – ja līdz izbraukšanai palīcis mazāk par 20 dienām.

4.      LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

4.1  Puses vienojas, ka cena par šī Līguma 1. punktā norādīto Ceļojumu sastāda naudas summu  Eiro XX apmērā, kurā ir iekļauts ceļš no Rīgas uz xxxxxxx un  atpakaļ. Pakalpojumus, kas nav iekļauti šī Līguma 4.1. punktā Klients apmaksā neatkarīgi no šī Līguma, no saviem līdzekļiem.

4.2  Klients apmaksā šī Līguma Ceļojuma cenu pilnā apmērā līdz šī Līguma noslēgšanas dienai.

4.3  Visus maksājumus Klients veic skaidrā naudā Tūrisma operatoram vai ar pārskaitījumu uz Tūrisma operatora norādīto bankas kontu.

5.      APDROŠINĀŠANA

5.1  Tūrisma operators piedāvā klientam noslēgt līgumus uz sekojošiem apdrošināšanas veidiem:

5.1.1        Saslimšanas un nelaimes gadījumi ceļojuma laikā  ¨

5.1.2        civiltiesiskā atbildība ārzemēs ¨

5.1.3        ceļojuma anulēšana ¨

5.1.4        _______________________________________________

5.2  Klients apņemas veikt savu un citu šajā līgumā minēto tūristu dzīvības, veselības un citu apdrošināšanu. Gadījumā, ja Klients atsakās apdrošināties ar Tūrisma operatora starpniecību, tas uzņemas visu atbildību par sekām, kas var rasties sakarā ar apdrošināšanas neveikšanu.

6.      PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

6.1  Puses apņemas stingri ievērot šī līguma nosacījumus, bet to neizpildīšanas gadījumā vainīgā Puse apņemas segt cietušai Pusei visus ar savu darbību vai bezdarbību nodarītos zaudējumus.

6.2  Tūrisma operators neatbild par Klienta neierašanos norādītajā izbraukšanas vietā sekām un neuzņemas pienākumu gaidīt aizkavējušos Klientu. Visi izdevumi, kas saistīti ar Klienta nokavēšanos, tādejādi ceļojuma pagarināšanu un savlaicīgu neatgriešanos atpakaļ, Klients sedz no saviem līdzekļiem.

6.3   Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma saistību neizpildi, ja šī neizpilde ir saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem. Nepārvaramas varas apstākļus pusei jāpierāda ar attiecīgiem dokumentiem.

6.4  Puses vienojas ka visi strīdi, kas saistīti ar šī Līguma noteikumiem, tiek risināti savstarpēji vienojoties, taču ja vienošanās starp Pusēm netiks panākta, tad strīdi ir nododami Latvijas Republikas vispārējas jurisdikcijas tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas nosacījumiem.

7.      NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI (FORCE MAJORE)

7.1  Tūrisma operators neatbild par Ceļojuma atcelšanu vai izmaiņām ceļojumu programmā, kas saistītas ar nepārvaramas varas apstākļu iedarbību, neparastajiem, neparedzētajiem un nekontrolējamiem apstākļiem, t.s. zemestrīcēm, plūdiem, viesuļvētrām, sastrēgumiem, avārijām, karadarbību, valsts normatīvo aktu izmaiņām attiecībā uz iebraukšanu un izbraukšanu, ārvalstu pārstāvniecību, robežsardzes, muitas, transporta dienestu un drošības institūciju darbību, streikiem un citām darbībām, kas traucē vai neļauj organizēt vai īstenot ceļojumu pa paredzēto maršrutu, un kuru rašanos ceļojuma laikā Tūrisma operators nevarēja paredzēt. Par neparedzēto vai nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos Tūrisma operators paziņo Klientam  stundas laikā vai pirms nepārvaramiem apstākļiem.

7.2  Ceļojuma atcelšanas šī Līguma 5.1. punktā noteiktajā gadījumā Tūrisma operators izmaksā Klientam no viņa saņemto maksu.

8.      LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, LAUŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN GROZĪŠANAS NOTEIKUMI

8.1  Šīs Līgums stājās spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pušu saistību izpildei

8.2  Šo Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt Pusēm rakstiski vienojoties. Vienošanās tiek noformēta kā šī Līguma pielikums un ir šī Līguma neatņemama daļa.

9.      CITI NOTEIKUMI

9.1  Brauciena laikā stingri aizliegts staigāt pa autobusu bez vajadzības (Jūsu drošībai).

9.2  Tūrisma operators neuzņemas atbildību par trešās personas sniegtajiem pakalpojumiem.

10.  NOBEIGUMA NOTEIKUMI

10.1  Ar šī Līguma parakstīšanu tiek atcelti visi iepriekšējie līgumi, sarakste, mutiskas vienošanās attiecībā uz šī Līguma priekšmetu.

10.2 Visos jautājumos, kas nav regulēti šajā līgumā, puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošās likumdošanas.

10.3 Līgums ir saistošs abām pusēm, kā arī attiecīgi abu pušu pilnvarotajiem, darbiniekiem vai juridiskajiem tiesību pārņēmējiem.

10.4  Par savu rekvizītu maiņu (nosaukums, adrese, bankas rēķins), juridisko tiesību pārņēmēju vai pilnvarotās personas maiņu jāpaziņo otrai pusei divu nedēļu laikā no šo ziņu reģistrēšanas dienas.

10.5  Šis Līgums ir sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros – pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

11.  PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

SIA „Nacional Travel” Faktiskā adrese: interneta veikals www.pigus.lv LVL Konta Nr.LV69RIKO0002013274118 tālr. +371  26685622 e-pasts: nacionaltravel@inbox.lv  Klients  

Valdes loceklis – Andis Malnačs                                                         Paraksts /Vārds Uzvārds